23 maja 2019, imieniny: Iwony, Emilii,

Aktualności

PRIORYTETY OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2014-2020

2014-09-23

Projekt Programu Strategicznego Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wyznacza osiem priorytetów (przedstawiamy je niżej) oraz związane z ich realizacją kierunki działań.Tak, by zapewnić nie tylko zachowanie, ale i polepszenie warunków naturalnych bytowania przyrody oraz życia ludzi. Jak informowaliśmy, do 29. września można składać uwagi i wnioski do tego programu, który w całości jest dostępny pod adresem: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/projekt_psos113.pdf
 Na czele listy ośmiu priorytetów postawiono „Poprawę jakości powietrza, ochronę przed hałasem oraz minimalizację oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego”. Ma się to odbywać poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tych pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań. Ponadto będą preferowane „niskokonfliktowe” lokalizacje źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
 Za priorytet drugi uznano „Ochronę zasobów wodnych”, co wiąże się z koniecznością ograniczenia zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych i gleb. Priorytet trzeci to „Rozwijanie systemu gospodarki odpadami”, czyli skuteczne zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego użycia. Priorytet czwarty stanowi „Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych
zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych”. W tym zwłaszcza właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia powodziowego.
 Priorytetem piątym jest „Regionalna polityka energetyczna”, stwarzająca warunki do  zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa. Priorytet szósty stanowi „Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego”, obejmująca przede wszystkim ochronę różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków i stabilności ekosystemów poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów.
 Wreszcie priorytet siódmy projektu stanowi „Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym” – wyrażające się w postulacie zwiększenia potencjału służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratownictwo w Małopolsce. Natomiast priorytetem ostatnim, ósmym jest „Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów
administracyjno-prawnych i ekonomicznych”. Chodzi tu m.in. także o zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska.Powrót


Podziel się:

NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje