20 kwietnia 2019, imieniny: Agnieszki, Czesława

Pytania i odpowiedzi

Zamieszczone tu pytania i odpowiedzi w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami będziemy stale uaktualniać oraz uzupełniać. Jeśli masz pytanie, na które mimo to nie znalazłeś tu odpowiedzi - zadaj je na naszym Forum w temacie: Pytania w sprawie odpadów.Podane tu odpowiedzi pochodzą z portalu Ministerstwa Środowiska oraz portalu gminy Kraków EKOCENTRUM.

Do kiedy można korzystać z  indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych?

Te umowy obowiązują do końca czerwca 2013r. Nowy system wchodzi w życie dzień później, 1 lipca 2013 r.

Czy obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych, po 30.06.2013r. same stracą ważność?

Dotychczasową umowę należy rozwiązać samodzielnie, występując z takim pismem odpowiednio wcześnie, zgodnie z terminem określonym w umowie.

Jaka będzie metoda naliczania opłaty?

Zgodnie z art. 6j ustawy, dopuszczalne są następujące metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka

b) iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości x stawka

c) iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego x stawka

d) iloczyn ilości pojemników x stawka (dla nieruchomości niezamieszkanych)

e) ryczałt od gospodarstwa domowego

(Tej metody jeszcze ani dla Krakowa, ani dla Chrzanowa nie określono. Stawka opłaty zostanie ustalona przez radę miasta w formie uchwały. Jak informowaliśmy, zrobiono to już w sąsiednim Jaworznie gdzie płaci się od mieszkańca).

Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Osoby segregujące odpady będą uiszczały niższą stawkę. (W Jaworznie za śmieci posegregowane stawka miesięczna na osobę wynosi 11 zł, a za niesegregowane - 14 zł).

Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Wtedy na drodze decyzji podwyższy się opłatę, a nierzetelność zostanie ukarana mandatem.

Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?

Właściciel domu jednorodzinnego lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub właściciel wydzielonego lokalu - tylko w przypadku braku zarządu.

A jeśli nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

Wówczas Związek "Gospodarka Komunalna", jeśli tak uchwalą zgodnie radni Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty.

Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?

Związek "Gospodarka Komunalna" - gdy zostanie do tego upoważniony przez wymienione wyżej gminy - wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty.

Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Co miesiąc albo co kwartał (w Jaworznie przyjęto, że co kwartał, u nas jeszcze nie wiadomo).

Jak wybrać metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy?

Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego (metoda ryczałtowa). Jej wysokość może zależeć od liczby osób lub od ilości odpadów, ale musi to być jedna stawka.

Jeśli gmina postanowi naliczać opłatę za odbiór odpadów na osobę. Jak wtedy ustalić stawkę, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna ?

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy, rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

-liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

-ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (można uzyskać na podstawie danych statystycznych z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami 2014),

-koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. koszty transakcyjne, np. stanowiska urzędnicze do spraw gospodarki odpadami, przyrost nie płaconych należności za odbiór i wywóz odpadów, wzrost strumienia odpadów, rezerwa dla gminy, koszty selektywnego zbierania, itp.),

- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo).

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?

- Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów, to rada gminy może zmienić stawkę opłaty.

Ustawa przewiduje możliwość oparcia stawki opłaty na zużyciu wody, czy można oprzeć się na ilości zużytej wody w poprzednim roku kalendarzowym?

- Ustawa mówi o ilości zużytej wody, a nie ilości zużywanej aktualnie. Dlatego też oparcie się na zużyciu wody z zakończonego roku wydaje się być zgodne z ustawą i jedynie rozsądnym

rozwiązaniem. Bieżące działania oszczędnościowe (co do zużycia wody) właściciela nieruchomości znajdą odzwierciedlenie w wysokości opłaty w kolejnym roku.

Z czego wynika niższa stawka opłaty dla selekcjonujących odpady?

- Przede wszystkim jest obowiązek selekcjonowania odpadów. Gmina musi osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, poprzez m. in. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. W szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina powinna więc ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selekcji odpadów. Przypominamy, że to rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku określa wymagania obowiązujące w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a).NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje